Privacybeleid Shivatree.nl

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Shivatree.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Shivatree.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Shivatree.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Algemene informatie

Dit document definieert de regels van het privacybeleid in de online winkel (hierna de “online winkel” genoemd). De beheerder van uw gegevens is Shiva Tree, met KvK nr: 83156976 en e-mailadres: shivatree2021@gmail.com. Woorden die in hoofdletters worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de voorschriften van deze online winkel .

Persoonlijke gegevens verzameld door de beheerder van de online winkel worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27/04/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Journal of Laws UE L 119, p. 1), hierna te noemen: AVG.

De Beheerder van de Online Winkel levert bijzondere inspanningen om de privacy en informatie die aan hem wordt verstrekt met betrekking tot de Klanten van de Online Winkel te beschermen. De beheerder met de nodige zorgvuldigheid selecteert en past passende technische maatregelen toe, waaronder programmerings- en organisatorische maatregelen, die de bescherming van de verwerkte gegevens waarborgen, in het bijzonder de gegevens beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, openbaarmaking, verlies en vernietiging, ongeoorloofde wijziging, evenals tegen hun verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving.

De geadresseerde van de mogelijkheid om de op de website beschikbare Goederen en Diensten te gebruiken, zijn geen kinderen jonger dan 16 jaar. De beheerder van de persoonsgegevens zorgt niet voor het doelbewust verzamelen van gegevens over kinderen onder de 16 jaar.

 

Persoonlijke gegevens

Verantwoordelijke voor persoonsgegevens

De beheerder van uw persoonsgegevens is:
Shiva Tree, met KvK nr: 83156976 en e-mailadres: shivatree2021@gmail.com

In het geval van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de beheerder van persoonsgegevens via:
e-mail: shivatree2021@gmail.com

 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

De beheerder van de persoonsgegevens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en omvang:

op uw verzoek actie ondernemen alvorens het contract te sluiten (bijv. het aanmaken van een account), dwz gegevens die zijn verstrekt in het registratieformulier in de Online Winkel, dwz e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer, wachtwoord, geslacht en gegevens verstrekt voor de doel van uitvoeringsopdrachten zoals verzendadres; om Diensten te verlenen waarvoor een Account moet worden aangemaakt, zoals: het bijhouden van een bestelgeschiedenis, het informeren over de status van de bestelling, verwerken we uw gegevens die in het Account zijn verstrekt en bij de aankoop van de Goederen;

om Diensten te verlenen waarvoor het aanmaken van een Account en de aankoop van Goederen niet vereist is, dwz het browsen op de websites van de Online Winkel, de Goederenzoekmachine, verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteit in de Online Winkel, dwz gegevens over de Goederen die u bladert, gegevens over de sessie van uw apparaat, besturingssysteem, browser, locatie en unieke ID, IP-adres;

om het contract voor de verkoop van de goederen uit te voeren (bijv. levering van de bestelde goederen), verwerken wij de persoonlijke gegevens die u verstrekt bij de aankoop van de goederen, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens, betalingsgegevens , en als u een aankoop doet via het Account, een aanvullend ingesteld wachtwoord;

om statistieken over het gebruik van individuele functionaliteiten die beschikbaar zijn in de online winkel, het gebruik van de online winkel te vergemakkelijken en de IT-beveiliging van de online winkel te waarborgen, verwerken wij persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteit in de online winkel en de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan elk van de subpagina’s in de Online Winkel, uw zoekgeschiedenis, locatie, IP-adres, apparaat-ID, gegevens met betrekking tot uw webbrowser en besturingssysteem;

om claims vast te stellen, te onderzoeken en af ​​te dwingen en ons te verdedigen tegen claims in gerechtelijke procedures en andere handhavingsinstanties, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken die zijn verstrekt bij het kopen van goederen of het opzetten van een account en andere gegevens die nodig zijn om het bestaan ​​van een claim te bewijzen of waarvan het resultaat van een wettelijke verplichting, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure;

om klachten, klachten en verzoeken te behandelen en vragen van klanten te beantwoorden, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens in het contactformulier, klachten, klachten en verzoeken, of om vragen in een ander formulier en sommige persoonsgegevens te beantwoorden die door u in het Account zijn verstrekt, evenals gegevens over de bestelling van de Goederen en andere Diensten die wij leveren die de oorzaak zijn van de klacht, klacht of verzoek, evenals gegevens in de documenten die bij de klacht, klacht en verzoek zijn gevoegd ;

met het oog op de marketing van onze Goederen en Diensten evenals onze klanten en partners, inclusief remarketing, voor dit doel verwerken we de persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt bij het aanmaken van het Account en de update ervan, gegevens over uw activiteit in de Online Winkel, inclusief bestellingen die worden geregistreerd en opgeslagen via cookies, met name bestelgeschiedenis, zoekgeschiedenis, klikken in de Online Winkel, inlog- en registratiedata, geschiedenis en uw activiteit met betrekking tot onze communicatie met u. In het geval van remarketing gebruiken we gegevens over uw activiteit om u met onze marketingberichten buiten de Online Winkel te bereiken en hiervoor maken we gebruik van de diensten van externe leveranciers. Deze diensten bestaan ​​uit het weergeven van onze berichten op andere websites dan de Online Winkel.

om wedstrijden en loyaliteitsprogramma’s te organiseren, d.w.z. meldingen over verzamelde punten, meldingen over het winnen en adverteren van ons aanbod, gebruiken we uw persoonlijke gegevens die in het account zijn verstrekt en bij het registreren voor een wedstrijd of loyaliteitsprogramma. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt telkens verstrekt in de voorwaarden voor deelname aan een bepaalde wedstrijd of loyaliteitsprogramma;

om de markt en meningen van ons of onze partners te onderzoeken, d.w.z. informatie over de bestelling, uw gegevens verstrekt in het account of bij de aankoop van de goederen, e-mailadres. De gegevens die in het kader van marktonderzoek en opiniepeilingen worden verzameld, worden door ons niet voor reclamedoeleinden gebruikt. Gedetailleerde instructies vindt u in de informatie over de enquête of op de plaats waar u uw gegevens invoert.

 

Categorieën van persoonsgegevens die relevant zijn

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verwerkt de volgende categorieën van relevante persoonsgegevens:

contact details;

gegevens over activiteit in de Online Winkel;

gegevens met betrekking tot bestellingen in de Online Winkel;

gegevens over klachten, klachten en verzoeken;

gegevens over marketingdiensten.

Vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens

Het door u verstrekken van de benodigde persoonsgegevens is vrijwillig en een voorwaarde voor het verlenen van diensten door de beheerder van persoonsgegevens via de Online Winkel.

 

Tijdstip van gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de periode die nodig is om bestellingen, diensten, marketingactiviteiten en andere diensten voor de klant uit te voeren. In de volgende gevallen worden persoonsgegevens verwijderd:

wanneer de betrokkene om verwijdering vraagt ​​of de verleende toestemming intrekt;

wanneer de betrokkene langer dan 10 jaar geen actie onderneemt (inactief contact);

na ontvangst van informatie dat de opgeslagen gegevens verouderd of onnauwkeurig zijn.

Sommige gegevens op het gebied van: e-mailadres, voor- en achternaam, kunnen de komende 3 jaar worden bewaard voor bewijsdoeleinden, rekening houdend met klachten, klachten en claims met betrekking tot de diensten die door de Online Winkel worden geleverd – deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Gegevens met betrekking tot bestellingen van Goederen en betaalde diensten, prijsvragen en loyaliteitsprogramma’s worden bewaard voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van levering van de bestelling.

We slaan gegevens op over klanten die niet zijn ingelogd gedurende een periode die overeenkomt met de levenscyclus van cookies die op apparaten zijn opgeslagen of totdat ze door de klant op het apparaat van de klant worden verwijderd.

Uw persoonlijke gegevens met betrekking tot voorkeuren, gedragingen en selectie van marketinginhoud kunnen worden gebruikt als basis voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen om de verkoopmogelijkheden van de Online Winkel te bepalen.

 

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën ontvangers:

overheidsinstanties, bijv. het gerechtszaal, de politie, de voorzitter van het bureau voor mededinging en consumentenbescherming, als ze ons daarom vragen,

aanbieder van diensten die we gebruiken om de online winkel te runnen, bijvoorbeeld om een ​​bestelling uit te voeren. Afhankelijk van de contractuele regelingen en omstandigheden handelen deze entiteiten namens ons of bepalen onafhankelijk de doeleinden en methoden van hun verwerking, de lijst met leveranciers is te vinden op de website van onze online winkel via de link: https://www.shivatree.nl/

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u het recht om:

inzage vragen in uw persoonsgegevens;

rectificatie van uw persoonsgegevens verzoeken;

verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens;

verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;

bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

verzoeken om doorgifte van persoonsgegevens.

De beheerder van de persoonsgegevens verstrekt u onverwijld – en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek – informatie over de acties die zijn ondernomen in verband met uw verzoek. Indien nodig kan de maandtermijn wegens het complexe karakter van het verzoek of het aantal verzoeken met nog eens twee maanden worden verlengd.

In ieder geval zal de Beheerder Persoonsgegevens u binnen een maand na ontvangst van het verzoek over een dergelijke verlenging informeren, met opgave van de redenen voor de vertraging.

Het recht op toegang tot persoonsgegevens (Artikel 15 van de AVG)

U hebt het recht om van de beheerder van persoonsgegevens te informeren of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Als de Beheerder uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om:

toegang tot persoonsgegevens;

informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, over de ontvangers of categorieën van ontvangers van deze gegevens, de geplande periode van opslag van uw gegevens of de criteria voor het bepalen van deze periode, over uw rechten onder de AVG en de recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van deze gegevens, over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en over de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt in verband met de doorgifte van dergelijke gegevens buiten de Europese Unie;

een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen.

Als u toegang tot uw persoonlijke gegevens wilt aanvragen, kunt u uw verzoek indienen bij: shivatree2021@gmail.com

Recht op rectificatie van persoonsgegevens (Artikel 16 van de AVG)

Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, heeft u het recht om de Beheerder te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren.

Ook heeft u het recht om de Beheerder te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen.

Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen, kunt u uw verzoek richten aan: shivatree2021@gmail.com

Als u zich heeft geregistreerd in de Online Winkel, kunt u uw persoonsgegevens zelf corrigeren en aanvullen nadat u bent ingelogd in de Online Winkel.

Het recht om persoonsgegevens te verwijderen, de zogenaamde “Het recht om te worden vergeten” (Artikel 17 van de AVG)

U heeft het recht om de Beheerder Persoonsgegevens te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer:

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;

u heeft uw specifieke toestemming ingetrokken voor de mate waarin persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van uw toestemming;

Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, met inbegrip van profilering, voor zover de verwerking van persoonsgegevens verband houdt met direct marketing;

u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de verwerking die nodig is om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of de verwerking die nodig is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de beheerder van persoonsgegevens of een derde partij.

Ondanks het indienen van een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, kan de beheerder van persoonsgegevens uw gegevens verder verwerken om claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen waarover u wordt geïnformeerd / geïnformeerd.

Als u een verzoek tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens wilt indienen, kunt u uw verzoek indienen bij: shivatree2021@gmail.com

Het recht om een ​​verzoek in te dienen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken (Artikel 18 van de AVG)

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen wanneer:u twijfelt aan de juistheid van uw persoonlijke gegevens – de beheerder van persoonlijke gegevens zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken voor een periode die de verificatie van de juistheid van deze gegevens mogelijk maakt;

wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en u in plaats van het verwijderen van persoonsgegevens verzoekt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de verwerking, maar zijn nodig om uw vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen;

wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – totdat is vastgesteld of de legitieme belangen van de beheerder van persoonsgegevens zwaarder wegen dan de gronden die in uw bezwaar zijn aangegeven.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken, kunt u uw verzoek richten aan: shivatree2021@gmail.com.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (Artikel 21 van de AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, in verband met:

verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of verwerking die nodig is voor doeleinden die voortvloeien uit legitieme belangen die worden nagestreefd door de Beheerder van persoonsgegevens of een derde partij;

verwerking met het oog op direct marketing.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw verzoek indienen bij: shivatree2021@gmail.com

Het recht om de overdracht van persoonsgegevens te vragen (Artikel 20 van de AVG)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van de Beheerder van persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en naar een andere beheerder van persoonsgegevens te sturen.

U kunt ook verzoeken dat de beheerder van persoonsgegevens uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere beheerder stuurt (indien technisch mogelijk).

Als u de overdracht van uw persoonlijke gegevens wilt aanvragen, kunt u uw verzoek indienen bij: shivatree2021@gmail.com

 

Het recht om toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken.

Het intrekken van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens wilt intrekken, dient u uw verzoek in bij: shivatree2021@gmail.com of maakt u gebruik van de daarvoor bestemde functionaliteiten in het Account.

Klacht bij de toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.